سئو بوی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به یک دادنامه هیات عمومی، ستاندن عوارض ماهانه از دکل ها و آنتن های مخابراتی را ممنوع کرد.

به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، به نقل از دیوان عدالت اداری، به دنبال صدور آراء متعارض درباب ستاندن عوارض ماهانه از دکل ها و آنتن های مخابراتی و به دستور ریاست دیوان عدالت جهت بررسی موضوع از حیث شمول یا عدم شمول ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت، هیات عمومی بعد از بحث و بررسی، با اکثریت آراء، دادنامه شماره ۱۲۱۳ مورخ ۹۶/۱۱/۲۴ این هیات را واجد ایراد قانونی دانست و با اعمال ماده ۹۱ قانون فوق نسبت به آن موافقت نمود.

در قسمتی از مستندات صدور این رای چنین آمده است:

“هرچند شوراهای اسلامی شهر، برمبنای حکم کلی مقرر در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از صلاحیت وضع عوارض شهری برخوردار می باشند، ولی این صلاحیت را فقط می توانند درباب کارهایی که در ازای آنها خدمتی از طرف شهرداری ارائه می شود، اعمال کنند که این ضابطه بر عوارض مربوط به دکل ها و آنتن های مخابراتی منطبق نیست؛ برای اینکه شهرداری ها در موضوع دکل ها و آنتن های مخابراتی، ارائه دهنده خدمتی به اپراتورها و شرکت های مخابراتی نیستند تا در ازای آن حق دریافت عوارض ماهانه را داشته باشند. دکل ها و آنتن های مخابراتی یا در ملک متعلق به مخابرات و اپراتورهای مخابراتی راه اندازی می شوند و یا در ملک اشخاص خصوصی و یا شهرداری قرار می گیرند که در هر حال، بها و اجاره ملک به مالکین پرداخت می شود. از طرف دیگر شهرداری ها در امتداد اجرای بندهای ۱۴، ۲۰ و۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری، مبلغی را نیز به عنوان حق صدور مجوز و پروانه تاسیس دکل ها و تاسیسات مخابراتی دریافت میکنند که این حق به سبب دادنامه های شماره ۲۴۰۳ و ۲۴۰۴ مورخ ۹۸/۸/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تایید شده است. درعین حال چنان چه راه اندازی دکل ها و آنتن های مخابراتی سبب ورود زیان و خسارت به معابر عمومی و… نیز شود، شهرداری ها در قالب مقررات ماده ۱۰۳ قانون شهرداری حق دریافت زیان وارده را دارند. بدین جهت بدیهی است که شهرداری ها بعد از دریافت مبالغ فوق، شامل بها یا اجاره محل استقرار دکل، مبالغ مربوط به حق صدور مجوز تاسیس دکل و همین طور زیان ها و خسارات ناشی از راه اندازی دکل ها، حق دریافت عوارض ماهانه از دکل ها و آنتن های مخابراتی استقرار یافته را که خدمتی در قبال آنها ارائه نمی کنند، ندارند.”

در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است که: طرح آراء قبلی هیات عمومی برای رسیدگی مجدد در هیات عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از طرف رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.

بر اساس این گزارش، به سبب بند (۱) ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض نسبت به مقررات و بخشنامه های دولتی، در صورتیکه خلاف قوانین، شرع یا خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده آن باشند، توسط هیأت عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار می گیرند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری بمنظور بررسی تعداد بیشتری از پرونده ها، نشست هفته ای یکبار خودرا به هفته ای دوبار افزایش داده و روزهای شنبه و سه شنبه با رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت مجازی به بحث و بررسی پرونده ها می پردازد.

منبع:

You may also like