به گزارش سئو بوی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران اظهار داشت: توسعه دولت هوشمند فصلی تازه در ماموریت های سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان ایفاگر نقش سکو (پلتفرم) در ارائه خدمات دولت بوده است.

به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، محمد خوانساری رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در شبکه اجتماعی ویراستی درباب همایش پیشرفت های معماری سازمانی ایران اظهار داشت: در «هفتمین همایش پیشرفت های معماری سازمانی ایران» با محوریت حکمرانی دیجیتال تاکید کردم که توسعه دولت هوشمند؛ فصلی تازه در ماموریت های سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان ایفا نقش سکو (پلتفرم) ارائه خدمات دولت بوده و خدمات، حاکمیت، داده و فناوری چهار بعد اصلی معماری سازمانی در این توسعه هستند.
وی اضافه کرد: معتقدم با جایگزینی رویکرد مشارکت با بخش خصوصی ( PPP) بجای کارفرمایی می توان نقش هماهنگ کننده، تنظیم گر و توانمند ساز را ایفا و بواسطه آن، دولت پلتفرمی را محقق کرد.


منبع:

You may also like