بازار پوشاک، در رکود است حسین آقا کوچکی رئیس اتحادیه