به گزارش سئو بوی، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات اظهار داشت: همگام با هوشمندسازی دولت، ضروری است معماری داده ای اصلاح گردد.
به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، احسان کیانخواه دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی ویراستی اظهار داشت: همگام با هوشمندسازی دولت، ضروری است معماری داده ای اصلاح گردد. بر مبنای قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی ۲۷ پایگاه ملی که قابلیت افزایش بر مبنای تصمیم کارگروه تعامل پذیری دارد، احصا شده است. این پایگاه ها هسته ی راهبری کشور را چه به لحاظ عملیاتی و چه به لحاظ انبارش و تحلیل برعهده دارند. وی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم و ضروری در هوشمندسازی دولت اصلاح، تلفیق، حذف یا افزودن پایگاه ها بر مبنای افزایش توان راهبری مؤثر و هدف مند کشور و ارتقا سهولت زندگی و رفع نیازهای مردم است. بعضی از این پایگاه ها کیفیت داده ای لازم را ندارند و هدف سیاست گذار از ایجاد این پایگاه را تأمین نمی کنند. کیانخواه افزود: دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات درحال باز تنظیم این جریان داده ای و مراکز انبارش مورد نیاز کشور است. بعضاً در مقرره ها و قوانین و بر مبنای نیاز مقطعی، پایگاه تجمیع داده ایجاد و انبارش داده ای تجویز شده است که هم هزینه های زیادی را بر دولت تحمیل کرده و هم کارکرد مورد نیاز را ایجاد نمی نماید. وی خاطرنشان کرد: باید فارغ از تعصبات دستگاهی این اصلاحات و بازآرایی را رقم زد. دبیرخانه در تلاش است به صورت چابک و با کمترین بازتنظیمی این اقدام را به نتیجه برساند. این گام مهم به هم راهی و هم دلی دستگاههای اجرایی کشور با محوریت افزایش رضایت عمومی و ارتقا کارایی نظام تصمیم سازی کشور نیاز دارد.


منبع:

You may also like