به گزارش سئو بوی طرح تحقیقاتی تحلیل ابزارهای سیاستی پشتیبانی از تحقیق و توسعه در نظام علم، فناوری و نوآوری ایران در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران انجام و به پایان رسید.
به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، طرح تحقیقاتی «تحلیل ابزارهای سیاستی پشتیبانی از تحقیق و توسعه در نظام علم، فناوری و نوآوری ایران» توسط دکتر رضا حسان، عضو هیئت علمی پژوهشکده جامعه و اطلاعات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران به پایان رسید. سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) عامل اصلی در ایجاد نوآوری و رشد اقتصادی می باشد. دولت ها در سرتاسر جهان از ابزارهای مختلف سیاستی برای ارتقای تحقیق و توسعه استفاده می نمایند. با عنایت به اهمیت ابزارهای سیاستی در ارتقای تحقیق و توسعه در کشور، این مقاله به بررسی ابزارهای سیاستی پشتیبانی از تحقیق و توسعه در قوانین پرداخته است. روش این پژوهش، تحلیل محتوای کیفی است. برای انجام این پژوهش نخست چارچوب ارزیابی، استخراج و برپایه مؤلفه های آن، اقدام به تحلیل محتوا شده است. در این پژوهش در ابتدا منطق و خصوصیت های طراحی ابزارهای سیاستی پشتیبانی از تحقیق و توسعه، سپس ظرفیت ها و خلاءهای سیاستی ابزارهای سیاستی در قوانین و مقررات در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش با عنایت به اهمیت شکست های سیستمی مانند شکست تعامل و شکست در قابلیت در موفقیت یا عدم موفقیت سیاست ها، ابزارهای سیاستی را از نظر در نظر گرفتن این شکست ها در طراحی آنها مورد تحلیل قرار داده است. در این پژوهش در کل، ۱۲ ماده قانونی بررسی شده است. طبق یافته ها، از این میان ۸ ماده از تحقیق و توسعه در بخش خصوصی حمایت می کنند و ۴ ماده به تحقیق و توسعه در بخش دولتی اختصاص دارند. از میان ابزارهای حمایتی معرفی شده در این پژوهش ابزارهایی مانند کسر فوق العاده هزینه، استهلاک تسریع شده، تخفیف بیمه کارکنان، و مشارکت عمومی و خصوصی در قوانین کشور ما وجود ندارد. افزون بر این تقریباً در طراحی هیچ یک از ابزارهای طراحی شده برای پشتیبانی از تحقیق و توسعه، دو شکست تعامل و قابلیت در نظر گرفته نشده است. رسیدن به چنین نتیجه ای، لزوم طراحی یک بسته سیاستی جامع و اختصاصی برای تحقیق و توسعه، را توجیه می کند. بازطراحی قوانین در زمینه پشتیبانی از تحقیق و توسعه به صورتی که شکست های تعامل و قابلیت در طراحی آنها در نظر گرفته شود، می تواند فرصتی را برای افزایش تحقیق و توسعه در صنایع کشور ایجاد نماید که در ادامه به نوآوری و رشد اقتصادی منجر شود.


منبع:

You may also like