وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حکمی علی اصغر انصاری را بعنوان مجری تحول دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب نمود.
به گزارش سئو بوی به نقل از وزارت ارتباطات، با حکم عیسی زارع پور، علی اصغر انصاری معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات با حفظ سمت بعنوان «مجری سند تحول دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات» منصوب گردید. در قسمتی از این حکم آمده است: افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی، افزایش اشتغال در بخش فناوری اطلاعات، تحقق کامل اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات، تحقق حداکثری خدمات دولت هوشمند و تحول دیجیتالی، افزایش تعداد ماهواره های ارتباطی و سنجشی عملیاتی متعلق به جمهوری اسلامی ایران و ارتقا خدمات فضاپایه از با اهمیت ترین اهداف مندرج در سند تحول دولت بشمار می رود که انتظار می رود با همکاری همه بخش های وزارت ارتباطات و با اقدامات تحول آفرین شاهد تحقق حداکثری آنها باشیم.

You may also like