مدیرعامل یک شرکت در زمینه منابع انسانی با اعلان اینکه طرح صیانت عامه مردم را هدف قرار داده است، اظهار داشت: آنچه عامه مردم به آن عکس العمل نشان می دهند این است که مقرر است وضع آموزش و معیشتشان تحت تاثیر قرار بگیرد، ارتباطشان با دنیا قطع شود و جلوی پیشرفتشان گرفته شود.
مهدیس پرپنچی در گفت و گو با ایسنا، ضمن اشاره به طرح موسوم به صیانت اظهار نمود: در وضعیت فعلی کشور، مطرح کردن چنین طرحی که عامه مردم به جزییاتش دسترسی ندارند، یا ممکنست سوادش را نداشته باشند و برداشت های متفاوتی از آن وجود دارد و حتی برای متخصصان جامعه هم جوانبش به درستی معین نمی باشد، اما همان حدودی هم که مشخص شده که اینترنت محدود یا شبکه های اجتماعی فیلتر می شوند، ترس زیادی در مردم به وجود آورده است.
وی افزود: در شرایطی که باید به جامعه امید بدهیم و برنامه هایی بدهیم که مردم احساس کنند اوضاع زندگی شان دارد بهتر می شود، شرایط را مشکل تر می نماییم. کسی که به سختی در اینستاگرام برای خودش کسب وکاری ایجاد کرده، گرفتار ترس شده است. یا در دوره کرونا که خیلی از افراد آموزش هایشان را از اینستاگرام و واتساپ می گرفتند. ما همه جنبه های مثبت را کنار می گذاریم و به جنبه های محدودی که عده کمی از آن متاثر می شوند، توجه می نماییم. البته اساسا موضوع فراتر از اینهاست، اما آنچه عامه مردم به آن عکس العمل نشان می دهند این است که مقرر است وضع آموزش و معیشتشان تحت تاثیر قرار گیرد، ارتباطشان با دنیا قطع شود و جلوی پیشرفتشان گرفته شود.
این کارآفرین ضمن اشاره به لزوم ایجاد دلخوشی و امیدی برای نخبگان اصرار کرد که آنها حالا نگرانند که مقرر است دسترسی شان به ارتباطات دنیا قطع شود و در این صورت ترجیح می دهند از کشور بروند. حتی بسیاری از افرادی که قبل از این بنای رفتن نداشتند، در این صورت ممکنست در کوشش برای مهاجرت باشند برای اینکه اگر کسی فکر کند مقرر است معیشت و آموزشش را از دست بدهد، امیدی برای ماندن ندارد.
پرپنچی با اشاره به اینکه این طرح عامه مردم را هدف قرار داده است، اظهار داشت: گاهی پیش می آید که یک طرح، سطحی از مردم را هدف گرفته، مثل مالیات ماشین های لوکس یا خانه های خالی که مختص همه مردم نیست، ولی حالا هیچکس نیست که نترسیده باشد و نگران نباشد که مقرر است چه چیزی را از دست دهد. الان دیگر در هر سطحی همه اینترنت دارند، در روستاهای کشور هم همه اینترنت دارند و توانستند با استفاده از آن مهارتی کسب کنند و حالا نگران این طرح هستند.You may also like