سئو بوی: سامانه مرکز کنترل ماموریت بمنظور مدیریت عملیات ماهواره برای ماهواره های سنجشی ثبت اختراع شد.
به گزارش سئو بوی به نقل از پژوهشگاه فضایی ایران، سامانه مرکز کنترل ماموریت بمنظور مدیریت عملیات ماهواره برای ماهواره های سنجشی که در پژوهشکده سامانه های ماهواره پژوهشگاه فضایی ایران به انجام رسیده، بعنوان اختراع در مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسید. حسین صمیمی رییس پژوهشگاه فضایی ایران در این زمینه اظهار داشت: هدف از این اختراع، طراحی و پیاده سازی سامانه ای واحد و تجمیع شده است که بصورت خودکار بتواند با بهره گیری از چند ایستگاه زمینی، ماهواره های مختلف را کنترل کرده، با آنها ارتباط سالم برقرار کند و عملیات طرح ریزی، زمانبندی، تهیه فرامین و دریافت اطلاعات از ماهواره را بصورت خودکار ارائه نماید. وی درباب ضرورت و اهمیت این اختراع توضیح داد: در بررسی و بازدید از ایستگاه های زمینی ماهواره ها ملاحظه شد که در تمامی این ماهواره ها هیچ کنترل خودکاری برای نرم افزار ایستگاه زمینی تعبیه نشده و تنها موردی که بصورت خودکار انجام می شد، دریافت و ارسال داده های تله متری و تله کامند از ماهواره / به ماهواره بود. هماهنگی برای دریافت اطلاعات تله متری و ارسال اطلاعات تله کامند توسط تلفن بین ایستگاه مرکزی و سایر ایستگاه ها انجام می شد و معایب چنین روشی لزوم وجود چند نفر در هر ایستگاه در زمان گذر ماهواره و همین طور عدم هم زمانی مناسب بود. صمیمی اظهار داشت: بدین جهت با بهره گیری از یک سامانه جامع کنترلر و عملیات ایستگاه مرکزی (MCC) می توان پردازش داده های ارسالی از ماهواره، ایجاد، طرح ریزی و زمانبندی عملیات ماموریت و تهیه فرامین به سمت ایستگاه های TT&C مورد نظر برای ارسال را خودکار کرد و هر ایستگاه می تواند با یک نفر راه اندازی شود. وی تعدادی از مزایای این اختراع را شامل استفاده از الگوهای قابل تعریف توسط کاربر برای طراحی ماموریت های پروازی، قابلیت تعریف پویای تله کامندها و تله متری های ماهواره توسط کاربر، اتصال به نرم افزارهای ناوبری مانند STK برای گرفتن گذرهای ماهواره ها و پیاده سازی بر پایه استاندارد PUS از مجموعه استانداردهای ECSS دانست.


منبع:

You may also like