به گزارش سئو بوی اتحادیه اروپا به دنبال وضع قوانین تازه ای است که شرکتهای فناوری را ملزم به فعالیتهای گسترده تر برای مقابله با سوءاستفاده از کودکان می کند.

به گزارش سئو بوی به نقل از رویترز، اتحادیه اروپا در ماههای آینده قوانین تازه ای را وضع می کند تا شرکتهای فناوری مجبور شوند برای حفاظت از کودکان در اینترنت و پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده از آنها بیشتر تلاش کنند. این امر بخصوص در ارتباط با پیشگیری از سوءاستفاده اخلاقی از کودکان است.
یلوا یوهانسون، کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا در این مورد گفت عرضه دهندگان خدمات اینترنتی و شبکه های اجتماعی ۲۲ میلیون تخلف در ارتباط با سوء استفاده جنسی از کودکان را در سال ۲۰۲۰ گزارش کرده اند که این رقم در سال ۲۰۱۹ تنها ۱۷ میلیون بوده است. وی افزود که این تنها کسری از عدد واقعی است.
یوهانسون اظهار داشت: من در ماههای آینده قانونی پیشنهاد خواهم کرد که شرکت ها را ملزم به شناسایی، گزارش و حذف عوامل آزار جنسی کودکان می کند. در این صورت عرضه گزارش های داوطلبانه دیگر کافی نخواهد بود. طبق قوانین فعلی اتحادیه اروپا، شبکه های اجتماعی و سرویسهای پست الکترونیکی و پیام رسان هایی مانند فیسبوک و گوگل حق دارند تخلفات این چنینی را به دلخواه خود پیگیری کنند.
یوهانسون خاطرنشان کرد مبارزه با سو استفاده از خردسالان باید بهتر هماهنگ شود و تأسیس یک مرکز تخصصی اروپایی برای بهبود شرایط، پیشگیری، اجرای قانون و پشتیبانی از قربانیان مورد نیاز است.

You may also like