مطابق با لایحه پیشنهادی دولت در بودجه ۱۴۰۱ قیمت ارسال هر پیامک ۳ تومان افزایش می یابد و درآمد حاصل از این افزایش قیمت، صرف پشتیبانی از حقوق معلولان، کودکان کار و شبکه ملی اطلاعات می شود.
به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بامداد امروز از جانب رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. مطابق با بند ی تبصره ۶ ماده واحده لایحه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۱، اپراتورهای عرضه دهنده خدمات مخابراتی باید علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۳۰ ریال از استفاده کنندگان این خدمات دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۵۴ نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. این درآمد متناسب با وصول تا سقف یک هزار میلیاردریال جهت اجرای قانون پشتیبانی از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی و پنج هزار میلیاردریال مابقی صرف شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می شود. در بند ج تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ که در ارتباط با دریافت عوارض و مالیات می شود هم عوارض مبحث ماده ۵ قانون پشتیبانی از صنعت برق به میزان ۱۰ درصد مبلغ برق مصرفی در سقف ۶۰ هزار میلیاردریال تعیین شده است که بخشی از منابع حاصل از آن به روستاهای فاقد دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اختصاص داده می شود. در بند الف تبصره ۴ ماده واحده هم که در ارتباط با مشارکت بخش غیردولتی برای اجراهای طرح های دولتی می شود به دولت اجازه داده شده تا از راه دستگاههای اجرایی و به منظور جلب مشارکت بخش غیردولتی جهت اتمام هرچه سریع تر پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای از قبیل پروژه شبکه ملی اطلاعات تا ۱۰ درصد از سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در ارتباط با هر دستگاه اجرایی را صرف پشتیبانی از این طرح ها کند تا بخش غیردولتی در آنها مشارکت کند.


منبع:

You may also like