رئیس مرکز پژوهش های مجلس ضمن اشاره به طرح پشتیبانی از کاربران اظهار داشت: مرکز پژوهش های مجلس بازوی مشورتی مجلس و نظام بوده و همواره کوشیده تا بدون حب و بغض های سیاسی به اظهارنظر بپردازد.
بابک نگاهداری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در مبحث ارجاع پیش نویس قانون پشتیبانی از حقوق کاربران فضای مجازی موضع مرکز پژوهشها صرفا موضوعات کارشناسی و فنی با رعایت مصالح نظام و مردم خواهد بود و تصمیم گیرنده نهایی نمایندگان خواهند بود. نگاهداری اضافه کرد: از زمان ارجاع مبحث به مرکز پژوهشها تدارک گسترده ای برای تجمیع نظرات موافقان و مخالفان صورت گرفته و تلاش خواهیم کرد در جلسات کارشناسی فراوانی که با همه گروه های مرجع و ذینفع همچون کسب و کارها، عرضه کنندگان خدمات و تولیدکنندگان داخلی در فضای مجازی و سایر گروههای کاربری یا تولیدی یا خدماتی در فضای مجازی برگزار خواهیم کرد به جمع بندی کارشناسی قابل قبولی برسیم. رئیس مرکز پژوهش های مجلس اضافه کرد: حقوق کاربران در فضای مجازی، تا کنون در قوانین مورد تصریح قرار نگرفته و کسی آنرا مورد تاکید و حمایت قرار نداده بود. وی ادامه داد: این طرح باید برای اطمینان بخشی به مردم هم برنامه داشته باشد تا هم بتواند دسترسی آنها به فضای مجازی را توسعه دهد و هم صدمه های آنرا تا حد امکان کم کند. نگاهداری اضافه کرد: صبوری از لازمه های کار کارشناسی است که خوشبختانه این مورد هم از جانب نمایندگان درگیر طرح مورد اهتمام جدی قرار دارد. در گفتگویی که با ریاست کمیسیون مشترک داشتیم، قرار بر این شد که گزارش و جمع بندی مرکز پژوهش های مجلس ظرف مدت یک ماه نهایی شود.

You may also like