به گزارش سئو بوی تفاهمنامه همکاری پژوهشی و آموزشی بین پژوهشگاه فضایی ایران و پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای منعقد شد.
به گزارش سئو بوی به نقل از پژوهشگاه فضایی ایران، این پژوهشگاه و پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای در جهت اهمیت همکاریهای پژوهشی و آموزشی و بهره برداری همه جانبه از ظرفیت های علمی مراکز پژوهشی در توسعه فناوری های پیشرفته، تفاهمنامه همکاری سه ساله امضا کردند. این تفاهمنامه با هدف تشریک منابع، استفاده از زیرساخت های آزمون میان دو طرف و عرضه مشاوره فنی در حوزه تشعشعات فضایی منعقدشده است. بر این اساس دو طرف متعهد شده اند تا تعریف و اجرای پروژه های مشترک، فراهم کردن امکان بهره برداری از کلیه تجهیزات آزمون متناسب با نیازهای طرف مقابل، تلاش در جهت ایجاد تسهیلات برای اجرای موضوعات مورد توافق و بهره گیری از توانمندی های طرفین جهت پیشبرد فعالیتهای مورد توافق را در چارچوب تشکیل کارگروه های مشترک، برگزاری کارگاه های آموزشی، پشتیبانی از فرصت های مطالعاتی و برگزاری کنفرانس تشعشعی در دستور کار خود قرار دهند.

You may also like