به گزارش سئو بوی برنامه عملیاتی و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ سازمان فناوری اطلاعات ایران به تصویب صاحبان سهام این شرکت رسید.
به گزارش سئو بوی به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران، برنامه عملیاتی و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ به تصویب اعضای مجمع رسید. در این نشست محسن نادری منش سرپرست سازمان فناوری اطلاعات ایران در حضور نمایندگانی از وزارت خانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صمت و امور اقتصاد و دارایی و هم سازمان های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور به عرضه گزارشی تفصیلی از عملکرد برنامه ها در سال ۱۴۰۰ و پیشبینی برنامه های این سازمان در سال ۱۴۰۱ پرداخت. وی در مورد چشم انداز سازمان فناوری اطلاعات ایران به دو محور اساسی خلق فرصت منصفانه در استفاده از خدمات دیجیتال برای همه شهروندان در شبکه ملی اطلاعات و دریافت حداقل یک خدمت دولت الکترونیکی برای هر خانوار مستقر در ایران اشاره نمود و به تبیین اهم تکالیف ابلاغی، راهبردها و اهداف کمی سازمان فناوری اطلاعات ایران در سال ۱۴۰۰ پرداخت. در ادامه هم شاهین جعفرپور رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات، سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را زمان پوست اندازی سازمان فناوری اطلاعات ایران دانست و عنوان کرد: برنامه ۱۴۰۱ این سازمان دارای چهار محور دولت هوشمند، شبکه ملی اطلاعات، توانمندسازی کسب و کارها و سیاست گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتقای سطح امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات است. برآورد وضعیت عرضه خدمات و بودجه اصلاحی ۱۴۰۰ و همینطور بررسی بودجه پیشنهادی در سال ۱۴۰۱ از دیگر موضوع هایی بود که در جلسه مجمع مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

You may also like