تراکنش های شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور در ششمین ماه سالجاری به بیشتر از ۶۴۰ هزار میلیارد تومان رسید که از نظر تعداد و ارزش رشد داشته است.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، بر مبنای تازه ترین گزارش اقتصادی منتشرشده از جانب شاپرک، مجموع تعداد تراکنش های انجام شده شاپرک در شهریورماه سالجاری به ۳۴۳۰ میلیون عدد رسیده و ارزش این تراکنش ها در مجموع به بیشتر از ۶۴۰ هزار میلیارد تومان می رسد که نسبت به مرداد رشدی معادل ۸.۴۹ درصد در تعداد و ۲.۵۴ درصدی در ارزش ریالی داشته است.
بر این اساس، رشد اسمی ماهانه تراکنش های شاپرک در شهریور سالجاری نسبت به ماه گذشته معادل ۲۰.۵۴ درصد بوده و تراکنش های شهریور سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعدادی ۱۷.۳۸ درصد و از نظر ریالی ۳۲.۷۵ درصد رشد داشته است.
در شهریور سال جاری سهم ابزارهای پذیرش اینترنتی در تراکنش های انجام شده معادل هفت درصد و ابزار پذیرش موبایلی ۳.۴۱ درصد بوده و این در شرایطی است که کارت خوان های فروشگاهی ۸۹.۶ درصد از کل تراکنش های انجام شده را به خود اختصاص داده اند.
از تعداد تراکنش های انجام شده ۸۸.۳ درصد در ارتباط با خرید کالا و خدمات، ۷.۴۹ درصد در ارتباط با پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه و معادل ۴.۲۱ درصد در ارتباط با مانده گیری بوده است.

همچنین، از مجموع کل تراکنش های انجام شده در شهریورماه معادل ۹۲.۵۰ درصد موفق و ۷.۵ درصد ناموفق بوده است. البته تراکنش هایی که با سوئیچ شاپرک انجام شده، ۹۹.۹۶ درصد موفق بوده است.
اما از مجموع تراکنش های ناموفق انجام شده در این ماه ۰.۶۳ درصد به علت خطای پذیرندگی، ۰.۵۰ درصد به علت خطای شاپرکی، ۱۶.۱۴ درصد به علت خطای صادرکنندگی، ۸۲.۳۱ درصد به علت خطای کاربری و ۰.۴۱ درصد به دلیل خطای کسب و کار بوده است.
بر طبق این گزارش، نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی در شهریورماه سالجاری هم ۱۴.۹۲ درصد بوده و این در شرایطی است که نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی در این ماه تنها ۱.۹۳ درصد بوده است.

بنا بر تحلیل آمارهای رسمی در شهریورماه سالجاری، ابزار کارت خوان فروشگاهی با ۳۲۳ تراکنش به ازای هر کارت خوان در مکان نخست قرار می گیرد و پذیرش اینترنتی با ۱۵۴ تراکنش به ازای هر ابزار و پذیرش موبایلی با ۸۱ تراکنش به ازای هر ابزار فعال به ترتیب در مکان های بعدی قرار می گیرند.
افزون بر این، متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در ماه مذکور معادل ۲۷۴ تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته افزایش ۲۶.۹۹ واحدی (۱۰.۹۲ درصدی) را تجربه کرده است.
همینطور بیشترین افزایش متوسط تعداد تراکنش در ارتباط با ابزار پذیرش اینترنتی بوده است.
شاخص مهم دیگر، شاخص متوسط مبلغ تراکنش ها به ازای هر ابزار پذیرش است که بنا بر آمارهای رسمی، متوسط مبلغ هر تراکنش در ابزار پذیرش اینترنتی ۵۷.۴ میلیون تومان بوده که این عدد برای کارت خوان های فروشگاهی ۵۸ میلیون و ۵۵۷ هزار تومان و برای پذیرش موبایلی تنها ۸۳۴ هزار تومان بوده است.You may also like