سیزدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل با محوریت حکمرانی فضای مجازی، فناوری های نو و پیشرفت ملی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار می گردد.
به گزارش سئو بوی به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیزدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل آذرماه ۱۴۰۰ با همکاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و انجمن علمی فرماندهی و کنترل ارتباطات کامپیوتر و اطلاعات ایران برگزار می شود. مهلت ارسال مقالات به این کنفرانس ملی ۲۰ مهرماه و مهلت پیشنهاد برگزاری کارگاه در این کنفرانس ۱۵ مهرماه ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است. فرماندهی و کنترل در فضای مجازی، مبانی نظری و اصول و سیاست های فرماندهی و کنترل، توسعه علوم و فناوری های نوظهور در چرخه های فرماندهی و کنترل، توسعه زیرساخت های مؤثر بر ارتقای نظام فرماندهی و کنترل و هوشمند سازی از محورهای این سمینار علمی است. در برنامه های این سمینار عرضه مقالات، سخنرانی های کلیدی، نشست های تخصصی و کارگاه های آموزشی در کنار کارگاه های تخصصی و نمایشگاه تجهیزات و فناوری دیده شده است. انتخاب آثار برتر، کتاب و رساله هم از دیگر برنامه های این سمینار ملی است. در همین راستا به منظور توسعه همکاریهای علمی دو جانبه و در جهت مأموریت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد پشتیبانی از کنفرانس ها و انجمن ها، تفاهمنامه ای میان این پژوهشگاه و انجمن علمی فرماندهی و کنترل ارتباطات، کامپیوتر و اطلاعات ایران برای برگزاری این کنفرانس ملی منعقد شد و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات میزبانی این کنفرانس را بعنوان حامی، در قالب مصوبات کمیته مشترک با رعایت تمامی قوانین و ضوابط مربوط برعهده گرفت. در قالب این تفاهمنامه مقرر شد که کمیته های سیاست گذاری راهبری، علمی و اجرایی برای تعریف محورهای کنفرانس و طراحی سازوکار برنامه ریزی و برگزاری آن با استفاده از ظرفیت های دو طرف، تشکیل و فعالیت خویش را آغاز کند. محورهای این کنفرانس مطابق با اهداف بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات بخصوص در زمینه حکمرانی فضای مجازی و حوزه هایی چون فین تک، روندهای نو در ICT و … منظور شده است.


منبع:

You may also like