به گزارش سئو بوی ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی از پژوهش های دانشگاهی در حوزه های فناوری محور در سطح تحصیلات تکمیلی حمایت می کند.
به گزارش سئو بوی به نقل از ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی، خلق دانش در حوزه اقتصاد دیجیتال با استفاده از ظرفیت های دانشگاهی جهت دار و هدفمند می شود تا با این کار پیوند دانش و صنعت عمیق تر شود. جهت دهی به پژوهش و خلق دانش یکی از برنامه های ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است که با پشتیبانی از پژوهش های دانشگاهی در حوزه های فناوری محور اولویت دار ستاد، در سطح تحصیلات تکمیلی اجرایی می شود. همینطور برای تحقق این هدف، پژوهش های دارای مشتری در حوزه های اولویت دار از راه تأمین مالی مشترک با نهادهای مالی، دیگر راهکاری است که در ستاد اجرایی می شود تا دانش به صنعت متصل شود. این کار به توسعه فناوری و بارور شدن ایده های نوآورانه جوانان دانشگاهی کشور، با ایجاد زمینه های لازم برای توسعه و تجاری سازی فناوری ها منجر می شود. سرمایه های فکری که زمینه ساز توسعه و رونق اقتصادی کشور و کاهش مشکلات جامعه هستند. حلقه مفقوده نظام آموزش کشور اتصال به صنعت است. آموزش و صنعت، دو حلقه از ازنجیره زیست بوم فناوری و نوآوری هستند که اگر به یکدیگر پیوند بخورند منشأ اتفاقات فناورانه و نوآورانه در کشور خواهد بود.

You may also like