دولت آمریکا درخواست آژانس امنیت ملی این کشور برای جمع آوری اطلاعات بیشتر از مسافران در مرزهای ورودی را به دلیل عدم اطمینان از کارایی آن رد کرد.

به گزارش سئو بوی به نقل از ورج، دفتر اطلاعات و امور نظارتی دولت آمریکا با درخواست آژانس امنیت ملی این کشور برای افزایش دامنه جمع آوری اطلاعات حساب های کاربری مسافران ورودی به آمریکا مخالفت کرده است. آژانس امنیت ملی آمریکا می خواهد اطلاعات مفصل تری را از حساب های کاربران در شبکه های اجتماعی که به این کشور مسافرت می کنند، جمع آوری کند.
در عین حال دفتر اطلاعات و امور نظارتی دولت آمریکا با رد این درخواست مدعی شده که مفید بودن این کار ثابت نشده است. وزارت امنیت داخلی آمریکا در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ دریافت اطلاعات شبکه های اجتماعی مسافران به این کشور را شروع کرد.
بسیاری از نهادهای غیردولتی مدافع آزادی بیان در آمریکا نسبت به این تصمیم اعتراض کرده و اخطار دادند چنین رویه ای سبب نقض آزادی بیان و خودسانسوری افراد می شود و آنان از بیم ممنوع شدن ورودشان به آمریکا از تبادل آرا و اظهار نظر خودداری خواهند کرد.


منبع:

You may also like