به گزارش سئو بوی مرکز ماهر در گزارشی با بررسی ۵ بدافزار شایع اندرویدی اعلام نمود: بیش از ۱۰۰ هزار گوشی تلفن همراه در کشور آلوده به یکی از این بدافزارها هستند.
به گزارش سئو بوی به نقل از مرکز ماهر، بدافزارهای اندرویدی شایع در کشور و قابلیت تشخیص آنها توسط یک ضد بدافزار بومی انجام شده است. در پی انتشار نسخه اول این ضد بدافزار بومی برای سیستم عامل اندروید، این شرکت به سفارش مرکز ماهر، به بررسی تشخیص یا عدم تشخیص ۵ بدافزار شایع در تلفن های همراه در کشور پرداخته است. بررسی مرکز ماهر نشان میدهد که هم اکنون بیش از ۱۰۰ هزار تلفن همراه در کشور آلوده به یکی از این بدافزارهای hummer، iop، prizmes، teleplus و rootnik هستند. نتیجه این بررسی نشان میدهد که استفاده از این ضد بدافزار بومی موجب شناسایی چنین بدافزارهایی در تلفن های همراه شده است. این محصول اولین ضد بدافزار ایرانی است که از تکنیک هوش جمعی به شناسایی بدافزارها می پردازد. نمونه فایل بدافزارهای بررسی شده در سایت مرکز ماهر دردسترس است.


منبع:

You may also like