سئو بوی: مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای کامپیوتری گزارش مربوط به رخدادهای سایبری سال ۹۹ را منتشر نمود. طبق این گزارش آلودگی به بدافزار و فیشینگ سایت های خارجی در صدر رخدادها قرار دارند.
به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، گزارش خدمات مرکز ماهر در سال ۹۹ توسط مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای کامپیوتری انتشار یافته است. طبق این گزارش در سال ۱۳۹۹ حدود ۶۴۴۴ مورد خدمت توسط این مرکز به دستگاه های دریافت کننده خدمات ارائه شده است. خدمات ارائه شده شامل فراوانی و نوع رخدادهای سایبری رسیدگی شده توسط مرکز ماهر، بخش های دریافت کننده این خدمات و نحوه باخبر شدن مرکز ماهر از رخدادهای سایبری سال ۹۹ است. این گزارش نشان میدهد که از نظر فراوانی نوع رخداد، شناسایی لطمه پذیری، آلودگی به بدافزار و بات و فیشینگ سایت های خارجی در صدر رخدادها قرار داشته اند. در همین حال ۲ هزار و ۷۳۸ رخداد از سمت مراجع بین الملل و ۲ هزار و ۲۶۵ رخداد سایبری از منابع داخلی به ثبت رسیده است.
اپراتورها، بخش خصوصی، دستگاه های حاکمیتی و بانک ها و مؤسسات مالی به ترتیب بیشترین دریافت کننده خدمات مربوط به رخدادهای کامپیوتری هستند. در بین بخش های حاکمیتی دریافت کننده خدمات امداد سایبری از طرف مرکز ماهر، وزارت ارتباطات، وزارت عتف، وزارت بهداشت و وزارت اقتصاد در رتبه های نخست قرار دارند.


منبع:

You may also like