سئو بوی: اولین دوره‌ی ایرانسل تاک، با حضور ۴۰ ایده و ارائه نهایی ۱۱ سخنران اجرا شد.
به گزارش تجاری خبرگزاری مهر، «کمیته‌ی تعلق سازمانی» شرکت ایرانسل در امتداد افزایش تعلق سازمانی و خلق محیط کاری متفاوت برای کارکنان ایرانسل، پروژه های مختلفی را برنامه ریزی و اجرا کرده که «ایرانسل تاک» یکی از این پروژه ها است. هدف از اجرای این برنامه که با الهام از برنامه های مؤسسه‌ی TED برگزار می شود، به اشتراک گذاشتن دانش و تجربه های افراد بوسیله روایت داستان موفقیت ها و شکست هایی است که در طول زندگی شخصی یا حرفه ای خود با آن درگیر بوده اند. روایت این داستان ها و تجربه ها، می تواند به دیگران کمک نماید تا در انتخاب مسیر زندگی شخصی و حرفه ای خود دید بهتری داشته باشند و قدم های مطمئن تر و درست تری را برای رسیدن به اهدافشان بردارند. از دیگر اهداف اجرای این برنامه که با حمایت دکتر بیژن عباسی آرند مدیرعامل ایرانسل برگزار می شود، ایجاد فرصت برای به اشتراک گذاری ایده ها و تجربه های همکاران در حوزه زندگی شخصی و حرفه ای، فراهم آوردن ابزاری برای مدیریت دانش و تجربه های کارکنان ایرانسل در بخش ها و سطوح مختلف و نیز ایجاد فرصت یادگیری و تمرین مهارت ارائه مؤثر ایده ها و تجربه ها است.
امکان حضور در این برنامه‌ی و ارائه‌ی ایده، بدون هیچ محدودیتی از نظر سطح سازمانی، بخش و منطقه‌ی فعالیت، برای هر یک از اعضای خانواده‌ی بزرگ ایرانسل در سراسر ایران که مشتاق اشتراک گذاری تجربه ها، ایده ها و آموخته های شخصی و حرفه ای خود باشد، برقرار است. در اولین دوره‌ی اجرای «ایرانسل تاک»، کمیته‌ی برگزاری، ۴۰ ایده را دریافت کرد که از این میان، ۲۵ ایده، جهت شرکت در دوره و حضور در کارگاه آموزشی پذیرفته شدند. کارگاه آموزشی سه روزه با محوریت «ارائه به سبک TED» و توسط مربی رسمی مؤسسه TED در مرکز نوآوری ایرانسل انجام شد و در نهایت، ۱۱ ایده‌ی برگزیده‌ی کارگاه ها، در رویداد نهایی ایرانسل تاک شرکت کردند. در این کارگاه ها، روش ارائه و سخنرانی به سبک کنفرانس TED، به صورت عملی و با برگزاری کارگاه و انجام تمرین های عملی، به شرکت کنندگان آموزش داده شد. به زودی گزیده ای از ویدئوهای ارائه‌ی شرکت کنندگان در رویداد نهایی اولین دوره‌ی ایرانسل تاک، در شبکه های اجتماعی ایرانسل منتشر می شود.منبع:

You may also like