به گزارش سئو بوی لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۰ به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات اجازه می دهد که تا مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود به پشتیبانی از طرح های توسعه ای اشتغال آفرین تخصیص دهند.
به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، بند «ب» تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۰ که از جانب دولت به مجلس عرضه شده است، به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه می دهد که با تأیید وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یکهزار و چهارصدمیلیارد ریال از محل منابع داخلی خویش را برای کمک به سرمایه گذاری های خطرپذیر، ایجاد اپراتورهای عرضه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، پشتیبانی از طرح ها و پروژه های توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش اختصاص دهند. این حمایت باید از راه بخش های خصوصی و تعاونی و به صورت وجوه اداره شده برپایه آئین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص پیدا کند. مابه التفاوت نرخ سود هم از این محل باید پرداخت گردد. در همین حال به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود که از راه سازمان توسعه ای و شرکتهای تابعه خود در چهارچوب ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به منظور انجام طرح های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی همچون مبحث ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه، اقدام نماید. منابع مورد نیاز جهت سرمایه گذاری بخش دولتی تا مبلغ پنج هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می شود و از محل ردیف ۱۴۹۰۰۰ جدول شماره ۷ این قانون، به مصرف می رسد.


منبع:

You may also like