به گزارش سئو بوی نایب رییس شرکت ارتباطات زیرساخت اظهار داشت: اساسنامه ایجاد شرکت ترانزیت پهنای باند در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی می باشد تا تجارت ترانزیت پهنای باند ایران به کشورهای خارجی تسریع شود.
سجاد بنابی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلان اینکه ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور، به شرکت ارتباطات زیرساخت اختیار داده شده است که یک شرکت دولتی ترانزیت اینترنت ایجاد کند، اظهار داشت: طبق این ماده دولت باید بتواند در این شرکت، حداکثر ۴۹ درصد سهام را در اختیار داشته باشد و ۵۱ درصد این شرکت نیز در اختیار بخش خصوصی باشد. وی ادامه داد: اساسنامه ایجاد این شرکت الان در وزارت ارتباطات تدوین و به تصویب رسیده است و برای تصویب نهایی در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی می باشد. نایب رییس شرکت ارتباطات زیرساخت با اعلان اینکه ما برای مدل اجرایی این تکلیف قانونی، یک سری پیشنهاداتی داده ایم که هنوز به تایید نهایی نرسیده است، اظهار داشت: مدل اجرای این تکلیف، توسط شرکت ارتباطات زیرساخت تعیین نمی گردد و مطابق با مصوبه هیات دولت خواهد بود. بنابی هدف از ایجاد شرکت ترانزیت پهنای باند را تسریع در فروش ترانزیت ایران در زمینه پهنای باند به کشورهای خارجی عنوان نمود و اظهار داشت: رویکرد این است که با توجه به این که بخش دولتی مقداری با محدودیت های قانونی مواجه می باشد و به سبب این سازوکارها، با کندی پیش می رود، بخش خصوصی با حضور در عرصه فروش پهنای باند، بتواند زمینه تجارت پهنای باند را در کشور تسریع کند. وی اشاره کرد: موضوع ترانزیت پهنای باند ایران به کشورهای خارجی، ربطی به پهنای باند داخل کشور ندارد و تاثیری دراین زمینه نخواهد داشت. موضوع این است که با ایجاد این شرکت، ایران بتواند بازار ترانزیت ارتباطی کشورهای همسایه را که می خواهند از ایران رد شده و به اروپا متصل شوند، در اختیار بگیرد. نایب رییس شرکت ارتباطات زیرساخت افزود: بدین سان به جایی که کشورهای همسایه برای دریافت پهنای باند اینترنت از مسیر دریا و اقیانوس هند و کانال سوئز به اروپا برسند، از مسیر ترانزیت پهنای باند ایران و ترکیه به سمت اروپا متصل می شوند. به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، موضوع تاسیس شرکتی برای تجارت پهنای باند بین الملل در ذیل شرکت ارتباطات زیرساخت و اجازه مشارکت بخش خصوصی در حوزه ترانزیت ارتباطات از سال ۹۵ و مطابق با اهداف برنامه ششم توسعه با هدف ارزآوری برای کشور و تبدیل ایران به هاب تجاری پهنای باند در دستور کار قرار گرفته است. گفته شده که افزایش ظرفیت ترانزیت ارتباطات از این طریق، می تواند تا اختتام برنامه ششم، بیش از ۵ هزار میلیارد تومان برای کشور ارزآوری داشته باشد.


منبع:

You may also like