کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باتوجه به شرایط خاص کشور، شرایط دریافت موافقت اصولی و مجوز فعالیت اپراتور ماهواره ای مخابراتی را تسهیل کرد.
به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۰۳ خود باتوجه به شرایط خاص حاکم بر کشور و وجود تقاضا برای سرمایه گذاری در عرصه فضا در امتداد ایجاد اپراتور ماهواره مخابراتی بومی، با درخواست سازمان فضایی ایران در خصوص فراهم سازی برخی تمهیدات برای ورود آسان به این حوزه و تسهیل در شرایط صدور موافقت اصولی دریافت مجوز فعالیت دراین زمینه، موافقت نمود. بر این اساس یک تبصره به ذیل بند ۷-۸ مصوبه اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتور ماهواره ای مخابراتی (شماره ۲۷۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات) اضافه گردید. طبق این تبصره، چنانچه متقاضی دریافت موافقت اصولی واجد حداقل امتیاز درنظر گرفته شده نباشد، مشروط به ارائه تعهدنامه رسمی به رگولاتوری می تواند درخواست «موافقت اصولی مشروط» کند. در این صورت متقاضی حداکثر ۶ ماه از زمان ارائه تعهدنامه، فرصت دارد تا مستندات لازم برای احراز حداقل امتیازات توانمندی های فنی یا مالی شرط شده در بند فوق را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه نماید. این مهلت فقط برای یک دوره ۶ ماهه دیگر قابل تمدید خواهد بود. اعطای این مهلت در موافقت اصولی مشروط، جزو مهلت موضوع بند ۲-۷ این مصوبه محسوب خواهد شد. به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، مقررات صدور پروانه فعالیت اپراتور ماهواره مخابراتی با هدف امکان ارائه خدمات حوزه ارتباطات ماهواره ای توسط بخش خصوصی، سال قبل در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب گردید. متقاضیان واجد شرایط تخصصی، فنی و مالی لازم در بخش خصوصی می توانند مطابق با مقررات تعیین شده در این مصوبه، در حوزه ساخت و استقرار ماهواره در مدارهای ماهواره ای زمین اقدام نمایند.

You may also like