نقشه حداکثر دمای سطح زمین در کشور که بر اساس پردازش تصاویر ماهواره سنجش از دور به دست آمده، گویای این است که ۷ استان دارای بالاترین سطح گرمایی با ۵۵ درجه سانتیگراد در خرداد بودند.
به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، برآورد و تولید روزانه دمای سطح زمین در پهنه وسیع از راه سنجش از دور، نقصان پایش آنرا در ایستگاه های محدود هواشناسی رفع کرده و در خیلی از مطالعات علمی از قبیل اقلیم شناسی، هواشناسی، ‏کشاورزی، هیدرولوژی، معماری، خطوط انتقال نیرو، زمین شناسی و دیرینه شناسی کاربرد دارد‎.‎ با استفاده از دمای روزانه سطح زمین می توان نقشه حداکثر دمای ماهیانه را برآورد کرده و توزیع جغرافیایی الگوهای حرارتی در سطح کشور را شناسایی و بررسی کرد. همینطور می توان نقشه های حداکثر دمای ‏ماهیانه را نسبت به تاریخ مشابه در سال های گذشته مورد بررسی قرار داد. ازاین رو تولید و مقایسه این نقشه ها برای متخصصان در حوزه های کاربردی فوق، بسیار مهم و اهمیت دارد.‏ ازاین رو اداره سنجش از دور سازمان فضایی ایران نقشه مقایسه ای حداکثر دمای سطح زمین در سطح کشور در خردادماه سال جاری و سال قبل را بر اساس تصاویر ماهواره های سنجشی منتشر نمود.‏
با عنایت به اهمیت نقشه حداکثر دمای ماهیانه سطح زمین برای دستیابی به الگوهای حرارتی در سطح کشور ‏و همینطور به منظور بررسی و مقایسه دقیق این نوع از دما امسال و سال های گذشته، با استفاده از ‏تصاویر ماهواره ای مادیس نقشه حداکثر دمای سطح زمین در سطح کشور در خرداد ماه سال های ۱۳۹۸ و ‏‏۱۳۹۹ مورد پایش و مقایسه قرار گرفت. ‏
بررسی نتایج حاصل از پردازش تصاویر و مقایسه نقشه حداکثر دمای سطح زمین در سطح کشور در خرداد ماه سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نشان داده است که بیشترین سطح تمرکز این نوع از دما در استان های ایلام، ‏خوزستان، کرمان، سیستان و بلوچستان، یزد، اصفهان و خراسان جنوبی است. اما با این تفاوت که در ‏خرداد ماه ۱۳۹۹ به علت گرمی هوا سطح بیشتری از استان های مذکور نسبت به سال ۱۳۹۸ دمای بالای ‏‏۵۵ درجه سانتیگراد را داشته اند‎.‎‏ همینطور بررسی و مقایسه نتایج نشان داده است استان های شمالی و ‏شمالغربی کشور در بازه زمانی مورد مطالعه از شرایط دمایی مناسبی برخوردار بودند.‏


منبع:

You may also like