به گزارش سئو بوی مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری اعلام نمود: سامانه جامع ارزیابی و رتبه بندی دفاتر پیشخوان خدمات دولت، با هدف مکانیزه کردن تمامی فرآیندهای مربوط به خدمات در این دفاتر، بررسی عملکرد و نظارت مطلوب تر بر آنان به صورت برخط به راه افتاده است.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، شهرام حی شاد، با اشاره به اینکه سامانه جامع ارزیابی و رتبه بندی دفاتر پیشخوان خدمات دولت برپایه مصوبه ۲۸۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ایجاد شده، اظهار داشت: در این سامانه فرآیندهای ثبت خوداظهاری، محاسبه امتیازها، رتبه بندی دفاتر و نمایش آن پیشبینی شده است.
وی فضای دفتر، تعداد پرسنل، مکان استقرار دفتر، میزان رضایتمندی مردم از خدمات برپایه نتایج نظرسنجی، سابقه فعالیت دارنده پروانه و غیره را از شاخص های ارزیابی دفاتر پیشخوان خدمات عنوان نمود و اظهار داشت: همینطور دریافت وجوه مازاد بر هزینه خدمات ابلاغی از جانب رگولاتوری، جعل یا مخدوش کردن پرونده و مدارک تأمین کنندگان خدمات، تغییر مکان و نشانی دفتر بدون موافقت اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مناطق، عدم وجود امکانات لازم برای ارائه خدمات به جانبازان، معلولان و سالمندان و غیره از شاخصهای دارای امتیاز منفی است.
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری با اشاره به اینکه تمام مراحل ارزیابی و رتبه بندی دفاتر در این سامانه برخط است، اظهار داشت: با راه اندازی سامانه ارزیابی، رتبه بندی دفاتر به صورت الکترونیکی انجام شده و دیگر نیازی به خوداظهاری مکتوب نیست. همینطور از این پس، خدمات دستگاهها برپایه رتبه ای که دفاتر در این سامانه کسب می کنند، به آنها واگذار می شود، به همین دلیل، ثبت نام و خوداظهاری در این سامانه برای تمام دفاتر پیشخوان الزامی است.
وی ادامه داد: نحوه تعامل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی، از زمان ثبت خوداظهاری برای تعیین رتبه دفتر تا تاییدیه نهایی و اختصاص خدمات برپایه رتبه نهایی در این سامانه پیشبینی شده است.
حی شاد با تاکید بر لزوم خوداظهاری در این سامانه، بیان نمود: ارزیابی تمام دفاتر از تاریخ ۱۵ اردیبهشت سالجاری شروع شده و دفاتر پیشخوان ظرف مدت یک ماه می توانند به سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به آدرس www.cra.ir منوی ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿک و یا سامانه ارزﯾﺎﺑﯽ و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان خدمات دوﻟﺖ، به آدرس www.prsb.cra.ir مراجعه نموده و اطلاعات خویش را وارد کنند.You may also like