به گزارش سئو بوی مقررات حاکم بر حقوق سرزمینی عرضه خدمات ارتباطی ماهواره ای در جمهوری اسلامی ایران توسط رگولاتوری تدوین می شود.
به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، فراخوان نظرخواهی تخصصی «ضوابط و چارچوب موافقت نامه سطح خدمات پستی» و « مقررات حاکم بر حقوق سرزمینی عرضه خدمات ارتباطی ماهواره ای در جمهوری اسلامی ایران» را منتشر گردید. پیش نویس ضوابط و چارچوب موافقت نامه های سطح خدمات پستی با هدف تضمین کیفیت خدمات و هزینه عدم ایفای تعهدات در شبکه های پستی و رعایت حقوق مشتریان تهیه شده است. همینطور با هدف ساماندهی عرضه خدمات ماهواره ای توسط دارندگان مجوز، تأمین نیاز زیرساخت ارتباطی کشور و تأمین ارتباطات مطمئن مشترکان از راه ارتباطات فضایی، پیش نویس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای طرح در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تنظیم شده است. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به منظور استفاده از دیدگاههای تخصصی، جلب مشارکت تمامی ذینفعان و صاحبنظران حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از علاقه مندان دعوت کرده تا با مطالعه پیش نویس های تهیه شده، نظر و پیشنهادهای خویش را حداکثر تا ۳۱ فروردین ۹۹ به دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارسال نمایند. پیش نویس ضوابط و چارچوب موافقت نامه سطح خدمات پستی و مقررات حاکم بر حقوق سرزمینی عرضه خدمات ارتباطی ماهواره ای در جمهوری اسلامی ایران در سایت رگولاتوری بارگذاری شده است.

You may also like