به گزارش سئو بوی رئیس پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا با اشاره به اینکه سند تحول دیجیتال کشور بزودی تکمیل می شود، از اجرای این پروژه با همکاری پژوهشگاه ICT در آینده نزدیک اطلاع داد.
به گزارش سئو بوی به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، علیرضا یاری تدوین سند تحول دیجیتال را از پروژه های حائز اهمیت پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا عنوان نمود و اظهار داشت: در حال اجرای پروژه تدوین سند تحول دیجیتال با کمک دانشگاه تهران هستیم که در این سند به بررسی روند تحول دیجیتال در کسب و کارهای متفاوت پرداخته و تاثیرگذاری آن در صنایع متفاوت را از ابعاد متفاوت بررسی خواهیم کرد. وی با اشاره به اینکه الان نداشتن سطح مناسبی از زیرساخت های فناوری اطلاعات در کسب و کارها یک مشکل اساسی به حساب می آید، اظهار داشت: کسب و کارها به سمتی در حال حرکت هستند که غالب آنها مانند بانک ها و یا شرکت های بزرگ، وابستگی شدیدی به فناوری اطلاعات پیدا کرده و این نشان دهنده اهمیت تحول دیجیتال سازمان ها بوده و این نیاز در آنها به شدت احساس می شود که از زیرساخت فناوری اطلاعات مناسبی برای توسعه کسب و کار خود برخوردار شوند. یاری با تاکید بر اینکه به دنبال استخراج نقشه راه تحول دیجیتال کشور هستیم، اظهار داشت: با وجود اینکه مشتری اصلی این پروژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است اما در این نقشه راه، سایر نهادها و وزارتخانه ها مانند بهداشت، کشاورزی و غیره مدنظر قرار خواهد گرفت. وی افزود: دانشگاه تهران بعنوان مشاور اصلی در تدوین این سند با پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا همکاری می کند و این پروژه با همکاری پژوهشگاه ICT در آینده ای نزدیک وارد فاز عملیاتی و اجرایی می شود.

You may also like