به گزارش سئو بوی ایسنا/خراسان جنوبی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور به منظور افتتاح و بازدید از چند پروژه به خراسان جنوبی سفر کرد.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، امروز دوشنبه ۱۴ بهمن، در مسافرت به خراسان جنوبی از چند طرح بازدید نمود.
عکس: سپیده قلندری اسفدن

You may also like