به گزارش سئو بوی طرح کلان شبکه ملی اطلاعات که توسط وزارت ارتباطات در شورایعالی فضای مجازی عرضه شد به تایید اعضا نرسید و مقرر شد کارگروهی، تقسیم وظایف در اجرای صحیح شبکه ملی اطلاعات را برعهده بگیرد.
محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد جزئیات جلسه شامگاه شنبه ۲۱ دیماه این شورا با اشاره به این خبر اظهار داشت: در این نشست مطابق با آنچه که در جلسه قبلی شورایعالی فضای مجازی مقرر شده بود، وزارت ارتباطات طرحی را در خصوص طرح کلان شبکه ملی اطلاعات عرضه داد که اعضای شورایعالی فضای مجازی نظرات خویش را در مورد آن اعلام نمودند و قرار شد جهت بررسی دقیق تر موضوع، کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل گردد. وی با اشاره به اینکه جلسه عصر شنبه مصوبه خاصی در مورد شبکه ملی اطلاعات نداشت، در مورد طرح عرضه شده از جانب وزارت ارتباطات در این نشست اظهار داشت: طرحی که از جانب وزارت ارتباطات در این نشست تحت عنوان طرح کلان عرضه شد، ابعاد مختلفی داشت که اعضای شورا روی آن نظر داشتند؛ پیشنهاد وزارت ارتباطات در این طرح مربوط به در اختیار گرفتن مسئولیت تمامی لایه های خدمات و محتوای شبکه ملی اطلاعات بود که مورد تأیید اعضا قرار نگرفت. انتظاری اضافه کرد: مطابق با مصوبات قبلی شورایعالی فضای مجازی، تکمیل و مسئولیت ۳ لایه زیرساخت ارتباطی، زیرساخت اطلاعاتی و خدمات پایه کاربردی، برعهده وزارت ارتباطات قرار دارد و سایر موارد که در طرح کلان از جانب این وزارتخانه پیشنهاد شد، مورد توافق قرار نگرفت. بر این اساس مقرر شد کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل و مدیریت کل طرح شبکه ملی اطلاعات که شامل تمام ابعاد فضای مجازی می شود را برعهده گیرد. براین اساس نظارت و راهبری ۳ لایه زیرساختی شبکه ملی اطلاعات توسط مرکز ملی فضای مجازی پیش می رود و تقسیم کار در این خصوص شکل می گیرد. عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی با اشاره به اینکه برای روشن شدن ابعاد این تقسیم کار، مقرر شد این کارگروه در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل گردد، افزود: در طرح عرضه شده از جانب وزارت ارتباطات، تعریف این وزارتخانه از شبکه ملی اطلاعات، لایه های خدمات و محتوا را هم در بر می گرفت اما تاکید اعضا بر این بود که مطابق با مصوبات قبلی شورایعالی فضای مجازی، شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت فضای مجازی کشور است و وزارت ارتباطات تنها در مورد لایه های زیرساختی این شبکه باید مسئولیت بپذیرد. وی با تاکید بر اینکه برای تقسیم وظایف سایر لایه های فضای مجازی کشور همچون خدمات و محتوا و دقت در انجام امور، کارگروهی که باید در ذیل مرکز ملی فضای مجازی تشکیل گردد، تقسیم وظایف را انجام خواهد داد، اظهار داشت: با این حال، از نظر ما هنوز طرح کلان شبکه ملی اطلاعات عرضه نشده است و وزارت ارتباطات تنها مدل مفهومی از کل فضای مجازی را عرضه کرد که مورد موافقت اعضا برای محول کردن مدیریت آن به وزارت ارتباطات قرار نگرفت. انتظاری با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات برای عرضه این مدل مفهومی، زحمات زیادی کشیده بود، تصریح کرد: این طرح برای کل فضای مجازی و تحت عنوان طراحی کلان شبکه ملی اطلاعات عرضه شد اما شورایعالی فضای مجازی از این وزارتخانه خواسته بود که تنها طراحی کلان زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را عرضه کند که از این منظر شاهد تفاوت هایی بودیم. عضو شورایعالی فضای مجازی افزود: به نظر می آید با عنایت به مباحث مطرح شده در این نشست، وزارت ارتباطات باید طرح زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را از کل مدل مفهومی فضای مجازی جدا کرده و در چارچوب یک سند مستقل به شورایعالی فضای مجازی مجدداً عرضه نماید. وی با اشاره به اینکه در این نشست هر یک از اعضای شورایعالی فضای مجازی از ابعاد مختلف به مبحث شبکه ملی اطلاعات پرداختند، اظهار داشت: طراحی کلان مدنظر شورایعالی فضای مجازی در شبکه ملی اطلاعات، طرحی جزئی تر از معماری شبکه ملی اطلاعات است و اعضای شورا بر این مورد توافق داشتند که طرحی که از جانب وزارت ارتباطات عرضه شده است، طرح کلان شبکه ملی اطلاعات نیست. انتظاری با اشاره به مشاهده پیشرفت در اجرای طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، اضافه کرد: باآنکه انتظار می رفت در این نشست، طرح نهایی زیرساخت شبکه ملی اطلاعات تصویب شود اما با این وجود به نظر می آید، این طرح در حال پیشرفت است. در عین حال باید منتظر نتیجه کار کارگروه و جلسه آینده شورای فضای مجازی بمانیم تا میزان پیشرفت کار مشخص شود. بنابراین مقرر است کارگروه تشکیل شده، گزارش مبحث را نهایی و در جلسه آینده شورایعالی فضای مجازی ارائه نماید. عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی با اشاره به اینکه تعبیر وزارت از شبکه ملی اطلاعات، تمام فضای مجازی کشور است که این تعبیر با مصوبات شورایعالی فضای مجازی یکسان نیست، اظهار داشت: ما معتقدیم فضای مجازی کشور شامل همه بخش های خدماتی، محتوایی و زیرساختی می شود که زیرساخت آن تحت عنوان شبکه ملی اطلاعات، در ۳ لایه باید طراحی شود و پیاده سازی آن برعهده وزارت ارتباطات است. اگر این وزارتخانه این تعبیر درست را بپذیرد، می تواند بهتر کار را جلو ببرد.

You may also like