به گزارش سئو بوی سرویس های پستی سه ماهه ابتدایی سال جاری نشان داده است که کمترین ترافیک این سرویس متعلق به پست ویژه با بیشتر از یک میلیون و بیش ترین این سرویس ها متعلق به پست عادی با ترافیک بیشتر از ۳۳ میلیون است.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، شرکت پست برای ارسال مرسولات شیوه های مختلفی در نظر گرفته که تبعا هر شیوه هزینه های خاص خویش را به دنبال داشته و شرایط خاصی را داراست. نمودار مقایسه ای ترافیک مرسولات پستی در شرکت ملی پست به تفکیک نوع سرویس در سه ماهه اول سال جاری توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انتشار یافته است.

بر این اساس سرویس پست ویژه با تعهد زمانی توزیع، خدمتی است که محل تحویل مرسوله، توسط مشتری تعیین و مراحل عملیاتی مربوط به آن به صورت خاص و ویژه و مدت زمان عرضه خدمت (قبول و توزیع مرسوله) در بازه های زمانی تعهد شده انجام می گیرد. در این سرویس هم اکنون محدوده عرضه خدمت از نظر مقصد به چهار گروه شهری، بین شهری درون استانی، بین شهری استان همجوار و بین شهری استان های غیرهمجوار تقسیم شده است. تعهدات توزیع مرسولات برای مقاصد شهری حداکثر سه ساعت و برای مقاصد بین شهری حداکثر تا ساعت ۱۰ یا ۱۲ روز پس از قبول مرسوله است.
اگر فرستنده تمایل داشته باشد هنگام تحویل مرسوله (از نوع نامه، مطبوعات، کیسه مخصوص (جراید و مطبوعات)، بسته کوچک (حاوی هدیه و سوغات) به پست، قبض رسید دریافت کرده و هنگام تحویل مرسوله به گیرنده از وی امضاء دریافت شود، می تواند از سرویس پست پیشتاز استفاده نماید. حداکثر وزن این مرسولات غیر از کیسه مخصوص مطبوعات (۳۰ کیلو گرم) به میزان دو کیلوگرم خواهد بود و مشتری باید حتما جهت ارسال مرسوله به باجه های پستی رجوع کند.
همینطور اگر فرستنده تمایل داشته باشد هنگام تحویل مرسوله (از نوع نامه، مطبوعات، کیسه مخصوص (جراید و مطبوعات)، بسته کوچک (حاوی هدیه و سوغات)) به پست، قبض رسید دریافت کرده و هنگام تحویل مرسوله به گیرنده از وی امضاء گرفته شود، می تواند از سرویس پست سفارشی استفاده نماید. حداکثر وزن این مرسولات غیر از کیسه مخصوص مطبوعات (۳۰ کیلوگرم) به میزان دو کیلوگرم خواهد بود و مشتری باید حتما جهت ارسال مرسوله به باجه های پستی رجوع کند.
اما در سرویس پست عادی، تنها مرسولات نامه و مطبوع قبول و توزیع شده و رسیدی به فرستنده عرضه نمی گردد. هنگام توزیع هم از گیرنده امضاء دریافت نشده و کلیه مراحل پستی بدون ثبت انجام می شود. فرستنده باید به میزان لازم تمبر روی پاکت الصاق کرده و پاکت را داخل صندوق های پستی سطح معابر بیندازد.You may also like