به گزارش سئو بوی پیش نویس قرارداد دائم کارگزاران مراکز مخابرات روستایی به مناطق مخابراتی ابلاغ گردید.
به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، مجید صدری مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از ابلاغ پیش نویس قرارداد دائم کارگزاران مراکز مخابرات روستایی به مناطق مخابراتی سراسر کشور اطلاع داد. وی تصریح کرد: ابلاغ پیش نویس این قرارداد به دنبال اجرای دادنامه هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری بوده که با ابلاغ آن به مناطق مخابراتی با کارگزاران مراکز مخابرات روستایی قرارداد منعقد می شود. مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اضافه کرد: این قرارداد، با رعایت قانون کار و آئین نامه استخدامی و پرداخت شرکت مخابرات ایران و اصلاحیه های آن که به تصویب هیئت مدیره رسیده تنظیم و اعتبار آن تا رسیدن کارگزاران مراکز مخابرات روستایی به زمان بازنشستگی است.

وی با تاکید بر تسریع امضای این قرارداد توسط کارگزاران مخابرات روستایی و مدیران مناطق مخابراتی تصریح کرد: افزایش پرداختی های سال ۹۸ بعد از تصویب شورای عالی کار شامل این قراردادها خواهد شد.

You may also like