طبق تصاویر ماهواره سنجش از دور؛ نقشه ماهواره ای حداكثر دمای زمین

نقشه حداكثر دمای سطح زمین در كشور كه بر اساس پردازش تصاویر ماهواره سنجش از دور به دست آمده، گویای این است كه ۷ استان دارای بالاترین سطح گرمایی با ۵۵ درجه سانتیگراد در خرداد بودند.
به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، برآورد و تولید روزانه دمای سطح زمین در پهنه وسیع از راه سنجش از دور، نقصان پایش آنرا در ایستگاه های محدود هواشناسی رفع کرده و در خیلی از مطالعات علمی از قبیل اقلیم شناسی، هواشناسی، ‏کشاورزی، هیدرولوژی، معماری، خطوط انتقال نیرو، زمین شناسی و دیرینه شناسی کاربرد دارد‎.‎ با استفاده از دمای روزانه سطح زمین می توان نقشه حداکثر دمای ماهیانه را برآورد کرده و توزیع جغرافیایی الگوهای حرارتی در سطح کشور را شناسایی و بررسی کرد. همینطور می توان نقشه های حداکثر دمای ‏ماهیانه را نسبت به تاریخ مشابه در سال های گذشته مورد بررسی قرار داد. ازاین رو تولید و مقایسه این نقشه ها برای متخصصان در حوزه های کاربردی فوق، بسیار مهم و اهمیت دارد.‏ ازاین رو اداره سنجش از دور سازمان فضایی ایران نقشه مقایسه ای حداکثر دمای سطح زمین در سطح کشور در خردادماه سال جاری و سال قبل را بر اساس تصاویر ماهواره های سنجشی منتشر نمود.‏
با عنایت به اهمیت نقشه حداکثر دمای ماهیانه سطح زمین برای دستیابی به الگوهای حرارتی در سطح کشور ‏و همینطور به منظور بررسی و مقایسه دقیق این نوع از دما امسال و سال های گذشته، با استفاده از ‏تصاویر ماهواره ای مادیس نقشه حداکثر دمای سطح زمین در سطح کشور در خرداد ماه سال های ۱۳۹۸ و ‏‏۱۳۹۹ مورد پایش و مقایسه قرار گرفت. ‏
بررسی نتایج حاصل از پردازش تصاویر و مقایسه نقشه حداکثر دمای سطح زمین در سطح کشور در خرداد ماه سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نشان داده است که بیشترین سطح تمرکز این نوع از دما در استان های ایلام، ‏خوزستان، کرمان، سیستان و بلوچستان، یزد، اصفهان و خراسان جنوبی است. اما با این تفاوت که در ‏خرداد ماه ۱۳۹۹ به علت گرمی هوا سطح بیشتری از استان های مذکور نسبت به سال ۱۳۹۸ دمای بالای ‏‏۵۵ درجه سانتیگراد را داشته اند‎.‎‏ همینطور بررسی و مقایسه نتایج نشان داده است استان های شمالی و ‏شمالغربی کشور در بازه زمانی مورد مطالعه از شرایط دمایی مناسبی برخوردار بودند.‏

منبع: